Algemene voorwaarden / Garantie

Garantie

Wat wij garanderen:

 • 2 jaar garantie op de aankoop van de hardware

 • Gratis retour bij reparatie

Dit valt buiten de garantie:

 • Val- en vochtschade en andere schade ontstaan door verkeerd gebruik

 • De slijtage van onderdelen zoals de accu en harde schijf.

 • Schade aan de glasplaat ontstaan na aankoop. 

 • Verzending naar Chapp in verband met reparatie

 • Mogelijke dataverlies in verband met herinstallatie

 • De garantie vervalt als het type- of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd.

 

Algemene voorwaarden Chapp:

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden soms bepaalde begrippen gebruikt. Om duidelijkheid te scheppen verstaan we het volgende onder de begrippen:

A. Consument

i. Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

B. Aflevering

i. Het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper, dit kan zowel bij ophalen op locatie van Chapp als bij levering per post geschieden.

C. Schriftelijk

i. Hieronder verstaat Chapp niet alleen traditionele post maar ook e-mail, WebChat en WhatsApp.

D. Koop op afstand

i. De overeenkomst waarbij Chapp via een georganiseerd systeem (webshop) op afstand producten en/of diensten te koop aanbiedt, waarvan de consument met een techniek voor communicatie op afstand gebruik maakt;

 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Chapp als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. In het geval de koper geen consument betreft wil dat voor de duidelijkheid ook zeggen dat de toepasselijkheid van door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

 

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

A. Offertes

 1. Als Chapp een offerte opstelt dan zijn deze te allen tijde vrijblijvend.

 2. Als Chapp een offerte opstelt dan zijn deze altijd gedurende 5 dagen na

  datum van de offerte geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 1

iii. Als Chapp een offerte opstelt dan zijn de vermelde prijzen exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

B. Overeenkomst

i. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

C. Overeenkomst op afstand

i. Indien de consument het aanbod door middel van koop op afstand heeft aanvaard, bevestigt Chapp onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

ii. Bij koop op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn (herroeping) gaat in op de dag na levering van het product.

iii. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Chapp retourneren, conform de door Chapp verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

4. AFLEVERING EN LEVERTIJD

A. Aflevering

i. De aflevering van goederen geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af locatie van Chapp te Sliedrecht aan het dr. Langeveldplein 16, 3361 HE te Sliedrecht.

ii. De aflevering van goederen kan wanneer overeengekomen ook geschieden per post of koeriersdienst.

B. Levering en gebruik in het buitenland

i. Indien de in Nederland of het buitenland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Chapp verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, maar alleen wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.

 

C. Deelleveringen

i. Indien vereist is het Chapp toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Chapp bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

D. Levertijd

 1. Een overeengekomen of geschatte levertijd is in geen geval een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijke anders is overeengekomen.

 2. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met de klantenservice van Chapp alvorens Chapp in gebreke te stellen.

 

5. GARANTIE

A. 2 jaar garantie

i.   Chapp garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar na het moment van levering.

ii.  Ingeval de afgeleverde zaak niet aan de garantie beantwoordt, kan herstel of vervanging van Chapp niet gevergd worden.

iii. Indien de onder 5 A i. genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Chapp verplicht binnen 14 dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.

iv. Herstel of vervanging kan van Chapp niet gevergd worden indien de kosten voor Chapp in geen verhouding staan tot de kosten voor de koper/opdrachtgever bij uitoefening van een ander, aan de koper/opdrachtgever toekomend recht, gelet op de waarde van de afgeleverde zaak, de mate van afwijking en de overlast voor de koper/opdrachtgever bij uitoefening van het ander, hem toekomend recht.

B. Reparatie

i.   Chapp zal indien de kosten in verhouding staan tot de kosten voor vervanging, eerst pogen de goederen te herstellen door middel van reparatie.

ii.  Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden indien mogelijk aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij Chapp ter reparatie te worden aangeboden.

C. Verval van garantie

i.  De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

ii. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd

of gewijzigd.

D. Geen garantie

i. Niet onder de garantie vallen:

 1. Val- en vochtschade en andere schade ontstaan door verkeerd gebruik

 2. De slijtage onderdelen zoals, maar niet uitsluitend: accu en harde schijf.

 

a. Wanneer deze spontaan, zonder toedoen van de gebruiker, stoppen met werken binnen een maand na aankoop heeft de koper recht op vervanging.

3. Schade aan de glasplaat.

ii. Valt uw product niet onder de garantie, neem dan contact met de klantenservice voor een passend aanbod.

 

6. GEBREKEN BIJ VERKOOP

A. Termijn 2 maanden

i. De koper dient gebreken binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Chapp te melden

 

7. GEBREKEN BIJ DIENSTVERLENING

A. Termijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Chapp.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal Chapp de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Chapp slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

A. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 5 (Garantie) van deze voorwaarden.

i.   Alle andere dan in de hierboven bedoelde aansprakelijkheid van Chapp is beperkt tot 1 maal de factuurwaarde.

ii.  Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Chapp of haar bedrijfsleiding.

iii.  Verder gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

 

9. BETALING

A. 30 dagen

i. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, of;

1. Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Chapp;

2. Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN NL30 RABO 0187 6987 83 t.n.v. Chapp B.V. te Breda.

ii. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper/opdrachtgever in verzuim; de koper/opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.

iii. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper/opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper/opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

10. INCASSOKOSTEN

A. Alle kosten

i.  Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper/opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

ii. De koper/opdrachtgever is jegens Chapp de door Chapp gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de koper/opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

iii. Dit geldt alleen indien Chapp en de koper/opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper/opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

11. BEENDIGING VAN DE OVEREENKOMST

A. Beëindiging door Chapp

i. De vorderingen van Chapp op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Chapp ter kennis gekomen

  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 2. Chapp de koper/opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.

ii.  In de genoemde gevallen is Chapp bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

iii. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Chapp zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Chapp bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

12. WIJZIGINGEN IN TE LEVEREN ZAKEN

A. Afwijkingen

i.  Chapp doet levert grote inspanning om de zaken te leveren zoals deze zijn voorgesteld, geoffreerd of overeengekomen.

ii. Het kan voorkomen dat de te leveren zaken ondanks bovestaande afwijken. Chapp is in dat geval bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:

 1. Het serienummer van het product is gewijzigd

 2. De verpakking van het product is gewijzigd

 3. Etc.

iii. Indien Chapp gebruik maakt van deze mogelijkheid en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

iv. De koper heeft bovenstaande bevoegdheid gedurende 2 weken nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

13. WIJZIGINGEN VAN OVEREENKOMST BIJ DIENSTVERLENING

A. Noodzakelijkheid

i. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

B. Inlichting

i. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Chapp zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

C. Consequenties

i. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Chapp de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Chapp daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

D. Consumenten

i. Indien de opdrachtgever een consument is, is hij gerechtigd om binnen redelijke termijn nadat Chapp heeft meegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de overeenkomst te ontbinden.

 

14.TERMIJN VAN HET CONTRACT BIJ DIENSTVERLENING

A. Contactstermijn

i. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ii. Chapp zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

15. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

A. Chapp als goede opdrachtnemer

i. Chapp zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

B. Chapp en uitbesteden

i. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Chapp vereist, heeft Chapp het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

C. Chapp en gegevensverstrekking

i. Chapp draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Chapp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Chapp worden verstrekt.

ii. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Chapp zijn verstrekt, heeft Chapp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

iii. Chapp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Chapp is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

D. Chapp en goedkeuring van resultaten bij dienstverlening

i. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Chapp de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

16.OVERMACHT

A.Definitie

i. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Chapp zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen:

 1. stakingen in andere bedrijven dan die van Chapp;

 2. wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Chapp;

 3. een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;

 4. niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Chapp afhankelijk is en;

 5. algemene vervoersproblemen.

 B. Overmacht na verplichting

i. Chapp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Chapp haar verbintenis had moeten nakomen.

C. Opschorting verplichtingen

i. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Chapp opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Chapp niet mogelijk is langer duurt dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

D. Overmacht bij gedeeltelijke voldoening

i. Indien Chapp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

17.PRIVACY EN BEVEILIGING

A. Persoonsgegevens

i. De door Chapp te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de dienst of overeenkomst, vallen onder de Wet beschermingpersoonsgegevens (hierna: “Wbp”), waarbij volgens de terminologie van die wet Chapp als de ‘verwantwoordelijke’ wordt gezien.

ii. Chapp staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag/in opdracht van Chapp, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Chapp de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van de opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 

iii. Chapp staat ervoor in dat zij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.


B. Beveiliging

i. Chapp zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Chapp bevinden.

C. Wijzigen van gegevens

i. Indien de opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Chapp dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Chapp daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd

D. Melding datalekken

i. Chapp stelt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.

ii. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 1. Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

 2. Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is en;

 3. Wat de (voorgestelde) oplossing is.

 18. INTELLECTUELE EIGENDOM

 A. Chapp behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

i.  Alle door Chapp verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Chapp worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

ii. Chapp behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19. GESCHILLENBESLECHTING

A. Rechter te Breda

i. De rechter te Breda arrondissement Zeeland-West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Chapp en de koper/opdrachtgever kennis te nemen. Chapp blijft echter bevoegd de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper/opdrachtgever

B. Consument en klein bedrijf

i. Indien de koper/opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de koper/opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Chapp zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

20.TOEPASSELIJK RECHT 

A. Nederlands recht

i. Op elke overeenkomst tussen Chapp en de koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

21. WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

A. Wijzigingen mogelijk

i.   Chapp is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

ii.  Chapp zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/opdrachtgever toezenden en publiceren. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de koper/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld en in ieder geval op het moment dat deze wijzigingen bij de Kamer van Koophandel als zodanig zijn gedeponeerd.